Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Taaltafels

Art. 1 Begripsbepalingen

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: onder algemene voorwaarden wordt verstaan; deze algemene voorwaarden;
 2. Taaltafels: de Besloten Vennootschap Taaltafels;
 3. OFFERTE: een aanbod van Taaltafels tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht;
 4. OPDRACHT: de overeenkomst waarbij Taaltafels zich jegens de opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De opdracht omvat al hetgeen tussen Taaltafels en de opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en omvang van de aan Taaltafels opgedragen werkzaamheden voortvloeit;
 5. OPDRACHTGEVER: De natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon voor wie Taaltafels in het kader van een opdracht werkzaamheden verricht.

Art. 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het uitvoeren van een opdracht en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Taaltafels en de opdrachtgever.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Taaltafels en opdrachtgever.
 3. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever en die van Taaltafels prevaleren die van Taaltafels. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt automatisch in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op contracten tussen opdrachtgever en Taaltafels.

Art. 3 Offertes

 1. Alle door Taaltafels uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Alle door Taaltafels uitgebrachte offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van 2 maanden nadat de offerte is uitgebracht.

Art. 4 Totstandkoming opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door Taaltafels uitgebrachte offerte uitdrukkelijk, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk heeft aanvaard en Taaltafels de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Een opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de opdrachtgever indien Taaltafels een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat Taaltafels een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de opdrachtgever niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat Taaltafels met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Art. 5 Wijziging opdracht

 1. Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 2. Taaltafels zal ingeval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

Art. 6 Opdracht

 1. Voor zover in de opdracht een looptijd of opleverdatum is overeengekomen is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Taaltafels zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de opdracht te voltooien. Voltooiing van de opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.
 3. Taaltafels is vrij om, eventueel in overleg met de opdrachtgever, de docenten of trainers aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Taaltafels is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen of diensten te geven, indien zulks naar het oordeel van Taaltafels redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard en de omvang van de opdracht voortvloeit.

Art. 7 Bijzondere bepalingen cursusactiviteiten

 1. Voor inburgeringscursussen en cursussen die opleiden tot staatsexamen geldt dat op voorhand niet direct is aan te geven of deze doorgang zullen vinden. Taaltafels behoudt zich het recht voor een cursus kosteloos te annuleren indien zich minder dan 5 deelnemers hebben aangemeld. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum waarop uiterlijk wordt besloten dat de betreffende cursus doorgaat. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt de  deelnemer/opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, evenals de cursusbescheiden.
 2. Bij annulering door Taaltafels wordt per omgaande eventueel reeds betaald inschrijvingsgeld teruggestort.
 3. Bij annulering van de deelname aan een cursus door de deelnemer/opdrachtgever kan de deelnemer/opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
 4. Taaltafels is gerechtigd om in geval van ontstentenis van een ingeplande docent/trainer een andere geschikte docent/trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten van annulering van de accommodatie komen voor rekening van Taaltafels. Andere kosten zijn niet op Taaltafels verhaalbaar.

Art. 8 Geheimhouding

 1. Taaltafels en de opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van een der partijen.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van openbaarmaking van gegevens of informatie. Opdrachtgever zal zich, ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zoveel mogelijk beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

Art. 9 Honorering

 1. Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht geschiedt op basis van prijzen die in de offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen. Honorering geschiedt volgens de door Taaltafels gehanteerde standaard prijzen en normen ingeval niet uitdrukkelijk prijzen zijn overeengekomen.
 2. De door Taaltafels gehanteerde of overeengekomen prijzen op opleidingsgebied zijn inclusief omzetbelasting. Prijzen van overige diensten zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 3. Taaltafels hanteert de standaard prijzen en normen zoals die op de dag van facturering gelden, ingeval er niet uitdrukkelijk prijzen zijn overeengekomen. 
 4. Reiskosten worden berekend o.b.v. de reisafstand tussen de locatie van de opdracht en de woonplaats van de docent/trainer van Taaltafels.
 5. Taaltafels behoudt zich het recht voor om uitdrukkelijk overeengekomen prijzen ten aanzien van opdrachten met een overeengekomen of feitelijk looptijd van meer dan 6 maanden tussentijds aan te passen aan prijsindexcijfers of te wijzigen.
 6. Ingeval ten aanzien van een opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door Taaltafels werkzaamheden verricht worden die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk ter zake de opdracht is overeengekomen, dan beschouwt Taaltafels dit als meerwerk. Dit meerwerk zal separaat tegen het vaste uurtarief in rekening gebracht worden.

Art. 10 Betaling en facturering

 1. Facturering vindt plaats maandelijks achteraf, gebaseerd op werkelijk gemaakte uren en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Taaltafels behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van de opdracht – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling op basis van voorschotdeclaraties of het stellen van zekerheid, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie te verlangen, bij gebreke waarvan Taaltafels het recht heeft nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 3. Betaling dient in Nederlandse valuta (Euro’s) plaats te vinden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven bank- of girorekeningnummer, binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
 4. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag ter grootte van 2 % boven de wettelijke rente.
 5. Alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15 % van het nog openstaande factuurbedrag, noodzakelijk ter incasso van een nog openstaande factuur zijn rekening van de opdrachtgever, eventueel te vermeerderen met eventuele extra kosten die Taaltafels heeft moeten maken ter incasso van de nog openstaande factuur.
 6. Betalingen worden geacht te zijn verricht ter voldoening op de oudste nog openstaande facturen.

Art. 11 Uitstel

 1. Bij uitstel van de door Taaltafels te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever, of om wat voor reden dan ook, zal de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en uren dienen te vergoeden, vermeerderd met eventueel extra gemaakte kosten, daaronder mede begrepen kosten die voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht door Taaltafels met derden aangegane overeenkomsten.
 2. Bij voortzetting van de uitgestelde werkzaamheden, zullen extra kosten verbonden aan de voortzetting voor risico en rekening van opdrachtgever zijn. Alvorens werkzaamheden ter hervatten, zullen Taaltafels en opdrachtgever eventueel in overleg treden om te bezien of de voorwaarden waaronder de opdracht is aangegaan dienen te worden gewijzigd of aangevuld.
 3. Partijen zijn verplicht met elkaar in overleg te treden met het oog op een eventuele beëindiging van de opdracht, indien het uitstel ten aanzien van een bepaalde opdracht langer dan 6 maanden heeft geduurd.

Art. 12 Opzegging

Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zij daartoe aanleiding ziet, alsdan is opdrachtgever echter wel gehouden tot vergoeding van de tot het moment van opzegging werkelijk gemaakte uren en kosten alsmede eventuele extra kosten of schade die voortvloeien uit de opzegging.

Art. 13 Ontbinding en opschorting

 1. Taaltafels is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met Taaltafels gesloten overeenkomst.
 2. Taaltafels is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever in ernstige mate tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf heeft Taaltafels het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst terstond te ontbinden. Alsdan zullen ook alle vorderingen die Taaltafels op opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Art. 14 Garantie / aansprakelijkheid / reclame

 1. Taaltafels heeft op grond van de betreffende overeenkomst een inspanningsverplichting tot het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Taaltafels is echter nimmer aansprakelijk voor het niet (volledig) bereiken van enig expliciet of impliciet gesteld doel en/of resultaat, behoudens indien en voorzover Taaltafels uitdrukkelijk en schriftelijk garanties ter zake heeft gegeven.
 2. Voor schade, door aanspraken van derden of anderszins, die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van gedragingen van medewerkers van Taaltafels, is Taaltafels nimmer aansprakelijk, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld aan zijn zijde. Opdrachtgever erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat in geval van aansprakelijkheid van Taaltafels er een beperking van aansprakelijkheid c.q. een beperking van diens plicht tot schadevergoeding geldt in die zin dat Taaltafels in dat geval nimmer meer aan opdrachtgever zal hoeven te vergoeden dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Taaltafels onder de betreffende polis bereid is uit te keren, dan wel, voorzover de aansprakelijkheidsverzekeraar om diens moverende redenen niet tot uitkering bereid mocht zijn, het tot het moment van aansprakelijkheidstelling door Taaltafels aan opdrachtgever gefactureerde bedrag (exclusief omzetbelasting) doch met een maximumbedrag van EUR 10.000. 
 3. Opdrachtgever en Taaltafels erkennen uitdrukkelijk dat het aangaan van contractuele verplichtingen namens de opdrachtgever geen onderdeel vormt van de overeengekomen werkzaamheden doch uitsluitend is voorbehouden aan (het bestuur van) de opdrachtgever. Opdrachtgever erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat zowel het aangaan van contractuele verplichtingen door (het bestuur van) opdrachtgever als de daaruit voortvloeiende gevolgen voor opdrachtgever nimmer kan leiden tot aansprakelijkheid van Taaltafels, ook al zouden de contractuele verplichtingen zijn aangegaan dan wel hun grondslag vinden in door Taaltafels aangereikte informatie c.q. beslissingen van Taaltafels, door haar genomen in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden. Opdrachtgever stemt ermee in dat Taaltafels nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor (gevolgen van) beslissingen door elke door Taaltafels ingezette persoon, die rechtstreeks voortvloeien uit het hem in zijn functie, dan wel een andere functie in het kader van overeenkomst, toegekende mandaat.
 4. Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat hetgeen hierboven is bepaald ten aanzien van Taaltafels eveneens heeft te gelden jegens de door Taaltafels ingezette personen. Tevens zijn de door Taaltafels ingezette personen dan wel enig ander door Taaltafels ter beschikking gestelde persoon niet hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt dan ook uitdrukkelijk door partijen uitgesloten.
 5. Reclame ter zake van tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, dient binnen veertien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, te geschieden.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de betreffende overeenkomst, op te schorten wegens (vermeende) tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden ter zake waarvan door opdrachtgever is gereclameerd.
 7. Bij elke overeenkomst tussen Taaltafels en opdrachtgever zal een termijn overeengekomen worden waarbinnen tekortkomingen in de werkzaamheden door Taaltafels kosteloos worden hersteld, dan wel, indien zulks naar het oordeel van Taaltafels noodzakelijk is, werkzaamheden waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd, mits opdrachtgever ten aanzien van die tekortkomingen tijdig, overeenkomstig de hierboven genoemde termijn van veertien dagen, heeft gereclameerd.
 8. Taaltafels is niet gehouden haar verplichtingen als hiervoor genoemd uit te voeren, indien:
 • haar aanwijzingen of adviezen ter zake van goederen of anderszins waarop de werkzaamheden betrekking hebben niet volledig dan wel juist door opdrachtgever zijn opgevolgd;
 • de betreffende goederen of anderszins onoordeelkundig zijn gebruikt en/of niet in overeenstemming zijn met de aan Taaltafels bekend gemaakte bestemming.
 1. Iedere vordering van opdrachtgever jegens Taaltafels zal automatisch na ommekomst van 12 maanden na het ontstaan van de vordering vervallen. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, ingeval van niet direct constateerbare schade, op het moment dat opdrachtgever de schade redelijkerwijs voor het eerst had kunnen constateren.
 2. Iedere vordering van opdrachtgever jegens Taaltafels zal automatisch na ommekomst van 12 maanden na het ontstaan van de vordering vervallen. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat, dan wel, ingeval van niet direct constateerbare schade, op het moment dat opdrachtgever de schade redelijkerwijs voor het eerst had kunnen constateren.
 3. Medewerkers van Taaltafels, of door Taaltafels voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, kunnen zich op alle aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te ontlenen verweermiddelen beroepen, ware zij zelf partij daarbij.

Art. 15 Overmacht

 1. Ingeval Taaltafels door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel Taaltafels als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij Taaltafels hetzij bij haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens verstaan het niet of gedeeltelijk niet kunnen inzetten van betrokken uitvoerende personen, onder andere als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, beëindiging dienstverband, beëindiging freelance overeenkomst, beëindiging overeenkomst van opdracht.

Art. 16 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op geleverde diensten of producten van Taaltafels daaronder begrepen lesmethoden, werkwijzen, lesmaterialen en computerprogramma’s komen toe aan Taaltafels. De uitvoering van een opdracht strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 2. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de in het kader van de opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.
 3. Behoudens uitdrukkelijk toestemming van Taaltafels, is het de opdrachtgever niet toegestaan werken van intellectueel eigendom of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren of aan derde beschikbaar stellen. Opdrachtgever vrijwaart Taaltafels van alle auteursrechtelijke aanspraken dan wel andere aanspraken op het gebied van intellectueel eigendom van derden jegens Taaltafels.

Art. 17 Partiële nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, of voor vernietiging in aanmerking komen of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen.

Art. 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Taaltafels en de opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Taaltafels en de opdrachtgever betrekking hebbende op offertes, opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Taaltafels gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Art. 19 Slotbepalingen

 1. Taaltafels heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden na verloop van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking aan de opdrachtgever, dit geldt mede ten aanzien van reeds bestaande of, voorzover relevant, afgeronde of beëindigde opdrachten.
 2. Deze algemene voorwaarden, voorzover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen Taaltafels en opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Taaltafels en opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.

 

Den Haag, december 2018